Naturskyddsföreningen Vänersborg samlar in förslag på gräsytor som kan bli ängar

Här kan du lämna ditt förslag till kommunen via föreningen

Biologisk mångfald är ett viktigt område för Vänersborgsföreningen, och vi vill gärna se färgsprakande blomsterängar på före detta gräsytor och längs våra vägar.

I vår lista kan du fylla i ditt förslag på vilken adress eller plats du tycker att Vänersborgs kommun ska göra om göra om från traditionellt gröna gräsmattor till blomstrande ängsmark. Tillsammans kan vi rädda bina!

HÄR KAN DU LÄMNA DITT FÖRSLAG

Listan kommer vi att lämna över till Vänersborgs kommun lördag den 22 maj – Den Biologiska Mångfaldens Dag.

20210430_OperationRaddaBina_Vanersborg2021

Rädda bina!

Vi vill få bort bekämpningsmedel som skadar bin – skriv på uppropet till våra politiker!

Ett av de allvarligaste hoten mot våra bin är användandet av kemiska bekämpningsmedel. Även de medel som inte är direkt dödliga kan påverka binas immunförsvar, sömn, navigeringsförmåga och beteende. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden.

Läs mer och skriv på här för att politikerna ska ta ansvar för våra livsviktiga pollinerar och agera mot bekämpningsmedel som skadar bin.

Affisch Rädda bina 2021

Cykelutflykt och fågelskådning i Vargön 18 april kl. 07.30

Vi stannar till i Björkåsparken, Halleskogen, Skäktefallet, Nordkroken och Viksängen för att uppleva fågellivet.

Ta med matsäck, kikare och kläder efter väder. Vi har två matraster.

Avfärd från Vänersborgs museum kl 7.30.

Vill du möta upp i Vargön ses vi framför Villa Björkås kl 08:15.

OBS, föranmälan till Marta Årnell, 0730-36 77 67, med namn och telefonnummer.

Bygg och sätt upp fågelholk vid Lillån måndag 5 april kl 11

På annandag påsk kan du hjälpa till att ge fåglarna en ny bostad!
Vi bygger fågelholkar utomhus vid Lillåstugan, och sätter upp dem.

OBS, föranmälan till Thomas Ögren, 073-345 66 63. Först till kvarn gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hittar Lillåstugan på Bruksvägen 18 (gamla vägen till Vargön) som går från Bloms kiosk/Bruks pizzeria vid Gropbrovägen (längst österut mot Vargön).
Med kollektivtrafik åker du Buss 65 (mot Restad gård) hållplats Mariedalsskolan eller buss 62 (riktning mot Nordkroken) hållplats Gropbrovägen. Välkommen!

Föredrag med Rebecka Le Moine – online via Microsoft Teams

Måndag 15 mars kl 20.00 – direkt efter årsstämman

”Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?”

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot och naturvårdsbiolog, föreläser om det storskaliga skogsbruket och särskilt Sveaskogs ansvar. Vad krävs för att vi ska nå våra miljömål, och hur kan skogsbruket ställas om och Sveaskog visa vägen?

Microsoft Teams-möte – Anslut på din dator eller mobilapp.
Digitalt_Föredrag_RebeckaLeMoine_20210315_Vänersborg

Fotograf: Satu Knape

 

Kontaktperson vid frågor om digitalt möte: Kim Blomster, ordförande

Men läs först: Manual – att ansluta till ett digitalt möte med Naturskyddföreningen  och Tips för digitala möten och Teams mötesfunktion

Tips om webbinar om skogens roll i klimatomställningen 10 februari

Vänersbortskretsen tipsar om ett webbinar som riksföreningen arrangerar 10 februari om skogens roll i klimatomställningen.

Artrika naturskogar är avgörande för den biologiska mångfalden och en viktig del i arbetet med att tackla klimatförändringarna. Den 10 februari släpper vi rapporten ”Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden”. Naturskyddsföreningen riks kommer då att livesända ett webbinarium om skogens roll i klimatomställningen och hoppas att du vill vara med. Läs mer och anmäl dig här, så skickar vi ut info innan sändningen börjar.

Välkommen på digitalt årsmöte för medlemmar 15 mars 2021 kl 18:30

Kretsstämma i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ och det möte där medlemmarna bestämmer om kommande års utveckling och fokusområden.

Så här anmäler du dig till stämman

Anmäl dig med namn och adress till vanersborg@naturskyddsforeningen.se senast onsdag 10 mars.
Som anmäld får du med e-post: dagordning och övriga handlingar i pdf-format samt en länk till årsmötet senast den 13 mars.

Har du frågor, mejla till ovanstående adress eller ring ordförande Kim Blomster, 070-223 25 46.

Dagordning

 1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. Fastställande av verksamhetsplan 2021
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
  – Lillån naturvårdsområde
 17. Ärenden som väckts genom motion
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

På årsstämman vill vi gärna presentera en valberedning som stämman kan välja, så nu söker styrelsen medlemmar som vill arbeta med en nyckelfunktion i kretsen. Valberedningen har till uppgift att skapa och bibehålla en styrelse som på bästa sätt kan hantera föreningens verksamhet inom miljö- och naturvårdsarbete.
Beredningens uppgift är bland annat att från den stund den utses – fram till nästa årsstämma – analysera hur den sittande styrelsen arbetar, vilka natur- och miljövårdsfrågor måste tas itu med framöver och vilka prioriteringar som är nödvändiga.
Kontakta ordförande Kim Blomster om du är intresserad av att vara med och utveckla Vänersborgskretsen!