Styrelsen

Vid kretsstämman den 15 mars 2022 valde medlemmarna Susanne Björk som ny ordförande i föreningen och styrelsen.
Nya styrelseledamöter är Eva Spetz och Göran Carlsson, som valdes på två år. Mats omvaldes på två år och Lave på ett år.
Marta och Thomas har ett år kvar som ledamöter i styrelsen.

Föreningens styrelse når du på mejl eller via telefon till respektive ledamot.

Styrelsen 2022

Ordförande Susanne Björk 073-550 21 05
Vice ordförande Thomas Ögren 073–345 66 63
Sekreterare Eva Spetz 073-827 22 17
Kassör Mats Knutsson 070-847 52 28
Marta Årnell 0521–649 33, 0730–36 77 67
Göran Carlsson 070-670 56 92
Lave Thorell 076-220 32 50

Stadgar 130312 Naturskyddsföreningen Vänersborg

Svenska Naturskyddsföreningens stadgar 2018

Naturskyddsföreningens-Framtidsstrategi-2019–2022

Verksamhetsplan 2022 Vänersborg fastställdes på kretsens årsstämma 2022-03-15

Skrivelser till Vänersborgs kommun

Styrelsen skriver och lämnar in yttranden till Vänersborgs kommun på viktiga miljö- och naturrelaterade ärenden.

Yttrande – FÖP Brålanda – Naturskyddsföreningen 2022

Yttrande – Detaljplan Ursand – Naturskyddsföreningen 2022

Yttrande Naturvårdsplan – Naturskyddsföreningen 2022

Yttrande FÖP Vbg-Vargön – Naturskyddsföreningen 2022

 


Kommunens pågående arbete med Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänersborg och Vargön har föranlett styrelsen att arbeta fram nedanstående skrivelser för att lyfta fram naturvärden för bland annat Lillånområdet.

200304 Yttrande över kommunens FÖP Vbg Vargön

Då föreningen inte fått något besked från kommunen skickades en påminnelse om yttrandet strax innan kretsstämman 15 mars 2021.

Yttrande 210301 över förslag till FÖP