Medlemmar välkomna på kretsstämma

Onsdag 14 mars 2018 kl 18.30–19.30 på Vänersborgs museum

Välkommen till vår årliga kretsstämma med sedvanliga mötespunkter, se dagordning längst ner. Stämman är föreningens högsta beslutande organ som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Varje medlem har en röst och rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem. Läs mer i våra aktuella stadgar.

Vi söker dig som vill arbeta i vår styrelse – hör av dig!

Vid årets kretsstämma är det tre styrelseledamöter som avslutar sitt uppdrag, så vi söker medlemmar som vill vara en del av det verkställande organet för föreningen. Vi har endast cirka 4-5 styrelsemöten per år då verksamheten drivs via arbetsmöten i de temagrupper som finns.

Vi behöver en sekreterare och en kassör!
Vill du veta mer om vad styrelseuppdragen innebär kontaktar du ordförande Kim Blomster på tel 070-223 25 46, eller vice ordförande Thomas Ögren på 073-345 66 63 eller mejla till snfvanersborg@gmail.com

Naturfotogruppen visar bilder kl 19.30 – allmänheten välkommen

Under 2017 startade vi i föreningen en ny temagrupp, Naturfotogruppen, och efter kretsstämman får vi ta del av gruppens arbete i studiecirkeln. Kursledare Ingvar Eliasson, med flera, berättar om kursens innehåll och visar sina bilder.

Till denna föredragning är även de som inte är medlemmar välkommen! Så bjud gärna in dina vänner och bekanta till det.

Välkommen!

_ _ _

Dagordning kretsstämma

 1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. Fastställande av verksamhetsplan 2018
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
 17. Ärenden som väckts genom motion
 18. Stämmans avslutande

 

Ansvariga: Kim Blomster, 070-223 25 46