Välkommen på digitalt årsmöte för medlemmar 15 mars 2021 kl 18:30

Kretsstämma i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ och det möte där medlemmarna bestämmer om kommande års utveckling och fokusområden.

Så här anmäler du dig till stämman

Anmäl dig med namn och adress till vanersborg@naturskyddsforeningen.se senast onsdag 10 mars.
Som anmäld får du med e-post: dagordning och övriga handlingar i pdf-format samt en länk till årsmötet senast den 13 mars.

Har du frågor, mejla till ovanstående adress eller ring ordförande Kim Blomster, 070-223 25 46.

Dagordning

 1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. Fastställande av verksamhetsplan 2021
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
  – Lillån naturvårdsområde
 17. Ärenden som väckts genom motion
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

På årsstämman vill vi gärna presentera en valberedning som stämman kan välja, så nu söker styrelsen medlemmar som vill arbeta med en nyckelfunktion i kretsen. Valberedningen har till uppgift att skapa och bibehålla en styrelse som på bästa sätt kan hantera föreningens verksamhet inom miljö- och naturvårdsarbete.
Beredningens uppgift är bland annat att från den stund den utses – fram till nästa årsstämma – analysera hur den sittande styrelsen arbetar, vilka natur- och miljövårdsfrågor måste tas itu med framöver och vilka prioriteringar som är nödvändiga.
Kontakta ordförande Kim Blomster om du är intresserad av att vara med och utveckla Vänersborgskretsen!