Pressmeddelande – Vi vill ha fler ängar i Vänersborg

En tredjedel av våra vilda biarter på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom 30 procent av all mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Nu är det dags att sätta Vänersborg på den svenska bi-kartan och anta en handlingsplan för binas överlevnad och för den biologiska mångfalden.  

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Att pollinerande insekter minskar och försvinner beror bland annat på brist på mat och boplatser samt användandet av kemiska bekämpningsmedel.

Kortklippta gräsmattor, igenvuxna betesmarker och mindre blommande landskap gör att födan minskar. Men det finns mycket kommunen kan göra för att hjälpa bin och andra insekter. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att omvandlas till blommande bufféer för vilda pollinatörer. Åtgärder som skulle göra Vänersborg till en mer bivänlig kommun och visa att vi tar frågan om biologisk mångfald på allvar.

– Biologisk mångfald är viktig och kommunen kan bidra på flera sätt. Det handlar bland annat om att ställa om grönytor till områden som gynnar bin och andra pollinatörer, och att fasa ut kemiska bekämpningsmedel. Men också att gynna ekologiska lantbrukare och erbjuda ekologisk mat i kommunala verksamheter, säger Kim Blomster, ordförande i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Vänersborgsföreningen samlar in förslag på platser som kan bli äng istället för gräsmatta

Under perioden 30 april till 21 maj har Naturskyddsföreningen en digital insamling för att hitta gräsmatteytor i Vänersborg som kan bli blommande ängar i stället.

Lördag 22 maj, som är Den Biologiska Mångfaldens Dag, ska föreningen lämna över listan till kommunen.

Här samlar vi in förslagen.

Medborgarförslag för mer natur i stadsmiljön

Ragnar, som är medlem i Naturskyddsföreningen Vänersborg, tröttnade på att se hur kommunen klipper gräsmattor. Ett medborgarförslag är nu på politikernas bord i Vänersborg och ska i höst behandlas av kommunen.

Ragnar är nöjd att hans förslag fått gehör och ska tas upp i kommunen.

  • Det är bättre för både djur och människor med mer natur i stadsmiljön. Sluta klipp gräsmattorna och skapa ängar för binas skull. Det sparar dessutom pengar och minskar avgasutsläppen i kommunen.
    Fler dammar och träd gynnar också fler djur, blir det fler insekter gynnar det fåglarna. Spara sälg och vide som är extra viktigt för de bin som vaknar tidigt på våren, avslutar Ragnar.

Läs hela artikeln om Ragnars medborgarförslag.

Kontakt: Kim Blomster, ordförande Naturskyddsföreningen Vänersborg

Tel 070-223 25 46, snfvanersborg@gmail.com

 

Fakta om Operation: Rädda bina

Som en del i den nationella kampanjen Operation: Rädda bina uppmanar nu Naturskyddsföreningen i Vänersborgs kommun att anta en handlingsplan för att gynna bin och andra pollinatörer. Planen bör se över möjligheten att skapa fler blommande marker, sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel och prioritera ekologisk mat vid kommunala upphandlingar.

Naturskyddsföreningen ska skapa världens längsta blomsteräng

Minst 1000 kilometer blomsteräng längs våra vägar ska Naturskyddsföreningen skapa i Sverige, med start år 2022. Tack vare stöd från Postkodlotteriet kommer det här att bli möjligt. Läs mer om projektet här https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/nu-ska-naturskyddsforeningen-skapa-varldens-langsta-blomsterang