Fossilfritt Vänersborg 2030?

Vädjan till Vänersborgs politiker i kommunfullmäktige 13 juni 2021

Med anledning av att kommunfullmäktige på onsdagens möte 16 juni ska fastställa Strategi för fossilfritt Vänersborg 2030, skickade föreningen alla politiker ett mejl med vår vädjan om att rösta på kommunstyrelsens förslag till strategi.


Rösta ansvarsfullt på onsdag om fossilfritt Vänersborg 2030!

Till dig som är ledamot av Vänersborgs kommunfullmäktige

Naturskyddsföreningen Vänersborg samlar drygt 700 medlemmar och bedriver verksamhet i form av vandringar, studiecirklar, utställningar, kampanjer över hela kommunen, på Hunneberg-Grinnsjötorp och vid Lillån-Lillåstugan. Föreningens verksamhet grundar sig i den landsomfattande Framtidsstrategin.

Föreningen följer också kommunens arbete för hållbar utveckling under Agenda 2030 och ser positivt på de planer, program och strategier kommunen antagit, såsom den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP2017) och miljöprogrammet. Det är också utmärkt att kommunen nu upprättar en strategi för fossilfritt Vänersborg 2030.

Men. Naturskyddsföreningen Vänersborg oroas starkt av två skäl.

  • Redan det förslag till Fossilfritt Vänersborg 2030, som utarbetats av kommunens förvaltningar, avseende transporter, el och uppvärmning är otillräckligt, för vi ska nå upp till vår del av de globala, nationella och regionala/lokala målen. Det krävs mer. Betydligt mer.
  • Än mer oroande är att förslaget efter den pågående politiska behandlingen under våren kan komma att leda till att kommunen står sig klart sämre än tidigare!

Åsikten att kommunen inte får uppställa ambitioner för samhällsnivån – alltså utöver ambitioner för kommunens egna verksamheter – är förvånande och måste bottna i missförstånd.

Självklart är det inte bara tillåtet och möjligt utan rent av en skyldighet att kommunen klart och tydligt anger en väg, som leder till att Vänersborg på bred front tar sin del av ansvaret för att Parisavtalets klimatmål kan uppnås. Att kommunen saknar verktyg för att direkt påverka till exempel företag att effektivisera sin energianvändning eller medborgarna att välja fossil-oberoende bilmodell, betyder inte att kommunen saknar anledning att ha ambitioner i denna riktning för sin fysiska planering, för sin information till kommunens fysiska och juridiska personer eller för att nå närmare sin vision ”Attraktiv och hållbar i alla delar hela livet”.

Föreningen anser att det är viktigt att vår egen kommun agerar som förebild och inser att arbetet att nå klimatmålen, såväl globalt som nationellt och regionalt/lokalt, är en fråga om samsyn, samverkan, samspel och samarbete mellan offentligt och privat, mellan samhället och individen.

Vi vädjar till er, valda representanter för Vänersborgs invånare:

Tänk på ert ansvar för hur kommunen nu och framgent kan bedriva sitt hållbarhetsarbete både ändamålsenligt och effektivt.

Därför. Rösta på kommunstyrelsens förslag så att strategin för fossil-oberoende Vänersborg 2030 behåller alla sina ambitioner för såväl kommunnivån som samhällsnivå.

Det är både tillåtet och viktigt samt nödvändigt – inte bara för oss som bor här nu, utan även för kommande generationer av Vänersborgare.

Kim Blomster
Ordförande i Naturskyddsföreningen Vänersborg