Valår 2022 – Här är enkätsvaren från de politiska partierna i Vänersborg!

Vad tänker de göra för klimatet och miljön efter valet den 11 september?

Den 4 mars skickade föreningen ut enkäten till kommunfullmäktiges nio partier med svarstid till den 31 mars. Enkäten  innehöll 14 frågor med möjlighet att svara Ja, Nej eller Vet ej. Till varje fråga gavs även möjlighet att lämna kommentarer med egna ord. Dessutom fanns en fråga nr 15 där partierna fick möjlighet att ange de tre klimat/miljöåtgärderna som respektive parti ansåg viktigast.

Svar inkom från åtta av partierna. Ett parti, Sverigedemokraterna, meddelade att de avstår från att svara.

Svaren kan ge stöd för att ta ställning inför valet i höst

Föreningen skickade ut enkäten för att öka kunskapen och ge vägledning hos medlemmar och väljare för hur deras lokala partier ställer sig i ett antal klimat- och miljöfrågor. Enkäten kan också vara en hjälp när det gäller att under kommande mandatperiod utkräva ansvar hos partierna för vad som hänt eller inte hänt i klimat/miljöpolitiken.

I filen redovisas resultatet med alla svar i text men också sammanställda i diagram och tabeller. Som framgår lämnades många, och ibland långa, kommentarer. Man kan där utläsa hur de olika partierna tänker kring de ställda frågorna och om sitt fortsatta agerande.

Resultat enkät till partier i Vänersborg 2022

Diagram enkätsvar politiska partier Vänersborg 2022

Enkätsvar_utställning_Lillåstugan_20220522_Vänersborg

Enkätsvaren lanserades i en utställning i Lillåstugan söndag 22 maj.

Här kan du läsa mer om riksorganisationens valårskampanj och även där göra din röst hörd, https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/val2022/